edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |

สารสนเทศบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง PIS

หน่วยงาน/สาขาวิชา/หลักสูตร ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ พ.ราชการ วิชาการ สนับสนุน พ.จ้างเหมา รวม
สำนักงานคณบดี 0 1 0 11 7 19
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 0 4 0 0 5
สาขาวิชาภาษาไทย 0 0 8 0 0 8
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0 0 12 0 0 12
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 0 7 0 0 8
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0 0 6 0 0 6
สาขาวิชาการประถมศึกษา 0 0 4 0 0 4
สาขาวิชาภาษาจีน 0 2 1 0 0 3
สาขาวิชาสังคมศึกษา 0 0 0 0 0 0
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 0 7 0 1 9
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 0 0 4 0 1 5
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน 1 0 3 0 1 5
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0 0 0 0 0 0
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 0 4 2 0 7
รวมจำนวนบุคลากร 5 3 60 13 10 91


แยกตามประเภท
 
จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงาน (ปฏิบัติจริง)
สายวิชาการ 67 คน
สายสนับสนุน 24 คน


จำนวนบุคลากร จำแนกตามการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติจริง 89 คน
ลาศึกษาต่อ 2 คน


จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ (ปฏิบัติจริง)
อาจารย์ 27 คน
อาจารย์ ดร. 12 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 18 คน
รองศาสตราจารย์ 0 คน
รองศาสตราจารย์ ดร. 3 คน
ศาสตราจารย์ 0 คน
ศาสตราจารย์ ดร. 0 คน


จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด (ปฏิบัติจริง)
ปริญญาเอก 33 คน
ปริญญาโท 35 คน
ปริญญาตรี 14 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 0 คน
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 1 คน
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 1 คน
ประถมศึกษา ปีที่ 6 5 คน


ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปี
2) มีความมุ่งมั้น ตั้งใจ
3) ไม่ต้องมีพื้นฐานในการพัฒนาสื่อ

ทางคณะจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ในการพัฒนาสื่อ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

กรอกใบสมัครได้ที่ edu.lpru.ac.th/g-176

แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th
 • ไลน์ไอดี : 0835807665

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  700
  เมื่อวาน
  280
  เดือนนี้
  477
  เดือนที่แล้ว
  5,962
  ปีนี้
  45,446
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  196,432
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง