ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

สาขาวิชาการประถมศึกษา (5)

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริตต์ สายสี

ตำแหน่งการบริหารงาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ พุทธิมา

ตำแหน่งการบริหารงาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


3

อาจารย์ สุธาสินี ยันตรวัฒนา

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


4

อาจารย์ อิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


5

อาจารย์ ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  
©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง