ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (8)

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติยา ปลอดแก้ว

ตำแหน่งการบริหารงาน ประธานสาขาวิชา

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เมืองมูล

ตำแหน่งการบริหารงาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ พรหมขันธ์

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


6

รองศาสตราจารย์ ดร. ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


7

รองศาสตราจารย์ ดร. กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


8

อาจารย์ ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  
©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง