ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (12)

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายชล เพียรผดุงพร

ตำแหน่งการบริหารงาน ประธานสาขาวิชา

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษราคัม อินทสุก

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


3

อาจารย์ ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


4

อาจารย์ นภาลัย ศรีวิชัย

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


5

อาจารย์ อภิรดี จีนคร้าม

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


6

อาจารย์ ดร. พงศ์ทวี ทัศวา

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


7

อาจารย์ วิศาธร ทนุกิจ

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


8

อาจารย์ สมบัติ คำมูลแก้ว

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


9

อาจารย์ กิตติกา ลิมปริวัฒนา

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


10

อาจารย์ กิตติมา สิงห์สนธิ์

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


11

อาจารย์ พรชนนี ภูมิไชยา

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


12

อาจารย์ ณฤติยา เพ็งศรี

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  
©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง