• กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอให้นักศึกษาทุกท่าน กรอกแบบสอบถามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อเก็บข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนโควิค 19 ให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
  • งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบ ลงเบียนเข้าร่วรับฟังการบรรยายแตั้งแต่บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2565 (รับจำนวนจำกัด)

  • แจ้งนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ค.บ. 4 ปี และ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 1-4 ทุกสาขาวิชา (ภาคการศึกษาที่ 1/2564)
  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
  • ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดหลักสูตรอบรม 2564 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี อบรมฟรี
  • ขอเชิญนักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบ ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2563