ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
   

รายชื่อบุคลากร ตามวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ทั้งหมด 31 รายการ


ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อ - นามสกุล
1 ปริญญาเอก นางสาวกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
2 ปริญญาเอก นางสาวกิตติยา ปลอดแก้ว
3 ปริญญาเอก นางสาวจรีรัตน์ สุวรรณ์
4 ปริญญาเอก นางสาวจุติมา เมทนีธร
5 ปริญญาเอก นางสาวชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
6 ปริญญาเอก นายณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล
7 ปริญญาเอก นางสาวดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
8 ปริญญาเอก นางสาวดวงพร อุ่นจิตต์
9 ปริญญาเอก นางบุษราคัม อินทสุก
10 ปริญญาเอก นางปณตนนท์ เถียรประภากุล
11 ปริญญาเอก นางสาวปณิสรา จันทร์ปาละ
12 ปริญญาเอก นางสาวปรารถนา โกวิทยางกูร
13 ปริญญาเอก นายปราโมทย์ พรหมขันธ์
14 ปริญญาเอก นายปริญญภาษ สีทอง
15 ปริญญาเอก นายพงศ์ทวี ทัศวา
16 ปริญญาเอก นายพงศ์วัชร ฟองกันทา
17 ปริญญาเอก นางสาวพิชชา ถนอมเสียง
18 ปริญญาเอก นายฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
19 ปริญญาเอก นางสาวฤๅชุตา เนตรจัด
20 ปริญญาเอก นางสาววิยดา เหล่มตระกูล
21 ปริญญาเอก นางสาววิไลวรรณ เข้มขัน
22 ปริญญาเอก นางสายชล เพียรผดุงพร
23 ปริญญาเอก นางสาวสุจิตรา ปันดี
24 ปริญญาเอก นางสาวสุธิดา พลชำนิ
25 ปริญญาเอก นางสุธิษณา โตธนายานนท์
26 ปริญญาเอก นายอดุลย์ ปัญญา
27 ปริญญาเอก นางอรทัย เลาอลงกรณ์
28 ปริญญาเอก นางสาวอัมเรศ เนตาสิทธิ์
29 ปริญญาเอก นางสาวเกศนีย์ อิ่นอ้าย
30 ปริญญาเอก นางสาวเกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
31 ปริญญาเอก นางเยาวทิวา นามคุณ

 

©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง