• แจ้งจากงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง แจ้งผู้ประกันตนที่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

  • คณะครุศาสตร์ ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs วันที่ 2 มิ.ย. 64 ผ่าน Zoom Meeting
  • ประกาศ เรื่องจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  • หนังสือหลักสูตรวัยใส ใจสะอาด "Youngster with Good Heart" ระดับอุดมศึกษา
  • ประกาศ การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฉบับที่ 1
  • ประกาศ การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฉบับที่ 2
  • ประกาศ การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฉบับที่ 3