edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Login

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานคณะครุศาสตร์ (งานวิชาการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานโสตทัศนศึกษา งานอาคารสถานที่ งานการเงิน/พัสดุ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู)

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตอนที่ 3 ข้อคิดและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดคลิกเครื่องหมาย หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)

เพศ *

ชาย        หญิง


อายุ *

ต่ำกว่า 20 ปี        20-30 ปี        31-40 ปี        41-50 ปี        มากกว่า 50 ปี


วุฒิการศึกษา *

ต่ำกว่าปริญญาตรี        ปริญญาตรี        ปริญญาโท        ปริญญาเอก


ประเภทผู้รับบริการ *

ผู้บริหาร        อาจารย์        เจ้าหน้าที่        นักศึกษาปัจจุบัน        ศิษย์เก่า        ประชาชนทั่วไป


ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ *
ระดับคะแนน 5 4 3 2 1
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
ความสะดวก และความรวดเร็วของการให้บริการ
ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการบริการด้วยสื่อต่างๆ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
ระดับคะแนน 5 4 3 2 1
ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือการพูดจาด้วยถ้อยคำ และน้ำเสียงสุภาพ
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ
ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก / ความสะอาด *
ระดับคะแนน 5 4 3 2 1
มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โทรศัพท์ ไปรษณีย์ แฟกซ์
มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ อาคาร 1
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ อาคาร 7
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ อาคาร 52
สภาพภูมิทัศน์ รอบอาคาร 1
สภาพภูมิทัศน์ รอบอาคาร 7
สภาพภูมิทัศน์ รอบอาคาร 52
ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ *
ระดับคะแนน 5 4 3 2 1
ได้รับบริการที่ตรงความต้องการ
ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับผลจากการบริการของหน่วยงาน

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม9 + 3 = ?


ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปี
2) มีความมุ่งมั้น ตั้งใจ
3) ไม่ต้องมีพื้นฐานในการพัฒนาสื่อ

ทางคณะจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ในการพัฒนาสื่อ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

กรอกใบสมัครได้ที่ edu.lpru.ac.th/g-176

แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th
 • ไลน์ไอดี : 0835807665

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  227
  เมื่อวาน
  407
  เดือนนี้
  5,444
  เดือนที่แล้ว
  4,078
  ปีนี้
  44,451
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  195,437
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง