edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565

25-26/06/65 เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 อาจารย์อภิรดี จีนคร้าม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินโครงการค่ายวิชาการกลุ่มสาระและแนะแนวการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่...
25/06/65 สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 65 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนระดับประถมศึกษา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้...
22-23/06/65 ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทำโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม...
22/06/65 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องผลิตสื่อ ชั้น 3 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องผลิตสื่อ ชั้น 3 อาคาร 52...
22/06/65 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ ได้จัดการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในเรื่อง "การพัฒนานักเรียนโดยหลักสูตรการศึกษาพัฒนาสมรรถนะ ๖ ด้าน"...
15/06/65 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและแนะแนวด้านการเรียนแก่นักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องผลิตสื่ิอชั้น 3 อาคาร 52...
08/06/65 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำคณะ ที่ได้รับเกียรติบัตรผู้มีศักยภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ในการประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง...
08/06/65 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 โดยมี รศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การกล่าวต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม...
04/06/65 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยน เรียนรู้รูปแบบ Micro Learning ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน ICT...
30/05/65 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู การผลิตและพัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ “การสร้างเครือข่ายคู่ร่วมพัฒนา (MOU)” และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา...
30/05/65 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้ง 24 แห่ง ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง...
23-31/05/65 มื่อ วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชา / หลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วยสาขาวิชา / หลักสูตร ดังนี้...
22-25/05/65 มื่อ วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมเสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู "วันก้าวสู่วิชาชีพครู" สำหรับนักศึกษา ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ธิดารัตน์ ผมงาม อาจารย์ สุวรรณี...
28/05/65 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองสำหรับนักศึกษา ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565...
21/05/65 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2565 ในรูปแบบ On-Site...
11/05/65 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ เรื่อง “การใช้งานแอปพลิเคชัน CANVA เพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้...
10/05/65 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยมีนายประพันธ์ รินผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ให้การกล่าวต้อนรับ...
03-06/05/65 โครงการพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาการเรียนการสอนแก่ครูในระดับชั้นปฐมวัย ครูในระดับชั้นประถมศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในด้านการจัดการเรียนการสอนและงานประจำ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ...
09/05/65 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) แก่คณะผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำปาง ลำพูน โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการ สพม.ลำปาง ลำพูน ให้การกล่าวต้อนรับ...
04/05/65 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เรื่อง “สื่อสมัยใหม่เพื่อการสื่อสาร หลักการออกแบบ เครื่องมือ ขั้นตอนการพัฒนา การเผยแพร่สื่อ” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องศูนย์สื่อโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยการอบรมในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทักษะให้ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงการเรียนรู้การออกแบบ การสร้างภาพเพื่อ...
02-04/05/65 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดลำปาง...
18-19/04/65 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรม เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการ ในวันที่ 18-19 เมษายน 2565 ในรูปแบบออไนลน์ (Online) โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน จำนวน 40 โรงเรียน กิจกรรม: "เปลี่ยนห้องเรียนแบบออนไลน์ ให้สนุกด้วยสื่อเกม" ภายใต้โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน
29/03/65 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุศึกษา และอาจารย์ตัวแทนหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน...
19/03/65 NEW GENERATION SEASON 7 กิจกรรมประกวด ดาว เดือน ดาวเทียมและเดือนเทียม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
22/02/65 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ศ. ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา และ ผศ.ศิริ พรมดี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจติดตามฯ โดยคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.วิยะดา เหล่มตระกูล ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564...
21/02/65 เมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยดำริของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการจัดกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ณ โรงแรมเอเชีย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี...
6/02/65 คณะครุศาสตร์ โดยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวคิดและหลักการของสรรถนะการบริหารการศึกษา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ ห้องเอื้องผึ้ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด และ มีผศ.ดร.สุทธิดารัตน์ มัทธวรัตน์ ข้าราชการเกษียณ อดีตอาจารย์มรภ.ธนบุรี เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาสาขาวิชา...
11/02/65 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รับมอบหนังสือจาก นางสาวขวัญลดา จันทร์ทรงกลด รองผู้อำนวยการหน่วยข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมคณะ ณ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง...
1-3/02/65 โครงการพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยแก่ครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก และผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่...
19/01/65 วันนี้ (วันที่ 19 มกราคม 2565) เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ในการติดตามตรวจเยี่ยม ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564 ในด้านการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทานของนักเรียน (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอย ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
19/01/65 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ ณ บริเวณอาคาร52 คณะครุศาสตร์ฯ ชั้น 1 Co-Learning space และสนง.สโมสรนักศึกษา ชั้น 2 ห้องศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งานบริหารงานทั่วไป ห้องสมุด และห้องเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์
14/01/65 วันนี้ (วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ในการติดตามตรวจเยี่ยม ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในด้านการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทานของนักเรียน ณ ห้องผลิตรายการและสื่อการสอน ชั้น ๓ อาคาร ๕๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง...
05/01/65 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ ฝ่ายงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่เตรียมรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 มกราคม 2565 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564...
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  166
  เมื่อวาน
  189
  เดือนนี้
  3,591
  เดือนที่แล้ว
  6,770
  ปีนี้
  30,681
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  181,667
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง