edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2564

20/12/64 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านศึกษาค้นคว้าห้องสมุดแก่นักเรียน ในวันที่ 20-22 ธค 64 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ นำโดย ผศ.ประหยัด ช่วยงาน และคณะดำเนินงานห้องสมุด ได้แก่...
15/12/64 มร.ลป. ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเช้า : เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมให้การต้อนรับและสังเกตการณ์การอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคารครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง...
9/12/64 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 5 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
23/11/64 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวรเมธ สะอาดจิตต์ และนายณัฏฐณิช ราชบุญเรือง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือ จากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมประกวดกลอนระดับภาค ประจำปี 2564 เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศไปประชันกลอนสดระดับประเทศ ชิงโล่รางวัล "ทายาทสุนทรภู่" ซึ่งจัดการแข่งขันการประกวดและตัดสินผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
17/11/64 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง" ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 1. นายไพศาล จันติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 5 2. นายอรรถชัย ระอ้วน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 5 3. นายกฤษณะ ต๊ะน้อย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 4. นายพงศกร วีระพงษ์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 5. นายณัฐพล ชูดวง สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 6. นางสาวปริฉัตร บุญอิ่ม สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3
15/11/64 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 พร้อมด้วยการร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำคณะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติร่วม มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ได้รับผลประเมินสูงสุด ดังนี้...
03/11/64 แสดงความยินดี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับณฑิตที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) จำนวน 12 คน ดังนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1.นายทวี ล่ำต่ำ 2.นางสาวรัตน์เชาวดี ฟูธรรม 3.นางสาวอภิวรรณ หลวงใหญ่ 4.นางสาวพรทิพย์ ลามู 5.นางสาวอักษรศรี ยองเพชร 6.นายธนาณัฐ สุวรรณนาค สาขาวิชาภาษาไทย 7.นายอธิราช จัดสนาม 8.นางสาวกัณภิรมย์ กันทะตั๋น 9.นางสาวศิริพร คำปวน 10.นางสาวพรธิดา จันตา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 11.นายนพรัตน์ สวยฉลาด 12.นายณรงค์ฤทธิ์ เขื่อนแก้ว
28/10/64 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ยุคใหม่" ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานการอบรมในครั้งนี้...
27/10/64 รับมอบวุฒิบัตร : เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่มที่ 1-6 รหัส 63 รับมอบวุฒิบัตรและรางวัลการประกวดงานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมี อ.ดร.เกศนีย์ อิ่นอ้าย ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้มอบ ณ ห้องเรียน 425 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี อ.ดร.สุทธิดา พลชำนิ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
9/10/64 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอน บัวกนก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (เทคโนโลยีการศึกษา) จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564
9/10/64 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.อดุลย์ ปัญญา ที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
6/10/64 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ โดยใช้ Google Forms" แก่คณาจารย์ และบุคลากร โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้บรรยาย...
28/9/64 แสดงความยินดี : คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฐิติชญา สุรินทร์โท และนายณัฐวัฒน์ สุวรรณสิงห์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับโล่พระราชทานรางวัลชมเชย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา TO BE NUMBER ONE ผ่านสื่อออนไลน์ ครั้งที่ 3
30/8/64 สืบเนื่องจากการประชุมกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยมี ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ และ ดร.ประจักษ์ สีหราช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
29/8/64 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวโน้มการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสภาวการณ์ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบออนไลน์
11/8/64 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา
4/8/64 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการจัดการการอบรมโครงการ "อบรมรอบรู้ในหน้าที่ครู" (รูปแบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 1 การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และกว่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา...
3/8/64 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ชั้นปีที่ 5 (รูปแบบออนไลน์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 "The LPRU Education in New Normal Education"...
7-8/8/64 วันที่ 7-8 ส.ค. 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมถอดบทเรียนผลการจัดการเรียนรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยมีโรงเรียนในจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน เข้าร่วม 55 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนแกนนำ 15 โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย 40 โรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน กว่า 200 คน...
29/7/64 คณะครุศาสตร์ โดยผศ.สมชาย เมืองมูล ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักเรียนโรงเรียพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดลำปาง จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา โรงเรียนแม่สุกศึกษา โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา...
28/7/64 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการในพระราชดำริฯการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้เนื่องด้วยการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) จึงต้องเว้นระยะห่างทางสังคมโดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานสืบสานโครงการในพระราชดำริฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป...
23-24/7/64 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน...
9-23/7/64 วันที่ 9 - 23 ก.ค. 64 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบูรณาการความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษารายวิชาภาษาไทย"...
2/7/64 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายวีระชัย รินดวงดี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของห้องเรียน พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำการเตรียมความพร้อมอื่น ๆ เพิ่มเติมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 ณ อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
30/6/64 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและส่งเสริมการอ่านศึกษาค้นคว้านักเรียน...
28/6/64 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชุมร่วมกับผศ.ประหยัด ช่วยงาน และคณะดำเนินงาน ฝ่ายงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ ในการเตรียมงานและ...
25/6/64 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายฯ ณ ห้องผลิตสื่อ ชั้น 3 อาคาร 52 โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู...
17/6/64 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38 หลักสูตร ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2564 โดยการจัดการพัฒนาในครั้งนี้...
15/6/64 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมนำเสนอตามระเบียบวาระการประชุมต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ...
7/6/64 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้...
6/6/64 วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง "การบันทึกการสอนด้วย Loom" ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)...
5/6/64 วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง "การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites" ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)...
News ! คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดี ในวโรกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ประเภทรางวัล นิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีพุทธศักราช 2562 แก่ นายธรากร แก้วคำปัน ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
31/5/64 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์เอกนรินทร์ สีฝั้น ประธานสาขาวิชาภาษาไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร...
28/5/64 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญภาษ สีทอง ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร...
28/5/64 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พร้อมด้วย...
27/5/64 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ ประธานวิชาการศึกษาปฐมวัย พร้อมด้วย...
27/5/64 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์รัตน์ รินแสงปิน ประธานวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว พร้อมด้วย...
26/5/64 วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว ประธานวิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย...
25/5/64 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล เพียรผดุงพร ประธานวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร...
25/5/64 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล ประธานวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร...
24/5/64 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พร้อมด้วย...
11-12/5/64 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรม "การออกแบบบอร์ดเกมการศึกษา" แบบ Online ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน...
7/5/64 การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. พิธีเปิดโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาตร์...
6-7/5/64 วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรม "การออกแบบบอร์ดเกมการศึกษา" แบบ Online ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน...
31/3/64 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะ ครั้งที่ 2/2564 พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ได้รับผลประเมินสูงสุด...
8/3/64 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีส่งมอบงานให้กับคณะผู้บริหารชุดใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารชุดเดิม นำโดย ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร และคณะผู้บริหารชุดเดิม ร่วมแสดงความยินดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ โดยคณะผู้บริหารชุดใหม่...
8/3/64 โครงการพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและให้ความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยแก่ครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่...
4/3/64 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย นายธรากร แก้วคำปัน ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย รหัส 58 ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...
4/3/64 สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (บูรณาการกับรายวิชา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียน...
3/2/64 วันนี้ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 64) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ในการติดตามตรวจเยี่ยม ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์...
1/2/64 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมพิจารณาตามโครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 5 อาคาร 52 อาคารคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงราย...
27/1/64 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ผศ.ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต...
15/1/64 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 5 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564...
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  44
  เมื่อวาน
  193
  เดือนนี้
  884
  เดือนที่แล้ว
  4,132
  ปีนี้
  32,106
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  183,092
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง