edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ประจำสาขา      facebook สาขา

ปรัชญา


      มุ่งผลิตนักวิชาการของท้องถิ่นที่สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในทุกระบบการศึกษาได้ โดยสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพในการสร้าง และใช้หลักสูตร รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนของท้องถิ่นอันเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาของประเทศได้


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีองค์ความรู้ มีทักษะปฏิบัติ มีความสามารถในการออกแบบหลักสูตรและการสอนอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถเชื่อมโยงศาสตร์สากลกับท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือ แนะนำผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 3. มีนิสัยใฝ่เรียนรู้และมีสมรรถนะในการแสวงหาความรู้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาวิชาชีพ


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


 1. ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
 2. ครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษา
 3. อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 4. นักวิจัยการศึกษาในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 5. นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปี
2) มีความมุ่งมั้น ตั้งใจ
3) ไม่ต้องมีพื้นฐานในการพัฒนาสื่อ

ทางคณะจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ในการพัฒนาสื่อ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

กรอกใบสมัครได้ที่ edu.lpru.ac.th/g-176

แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th
 • ไลน์ไอดี : 0835807665

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  718
  เมื่อวาน
  280
  เดือนนี้
  477
  เดือนที่แล้ว
  5,962
  ปีนี้
  45,446
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  196,432
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง