edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |

ประวัติความเป็นมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (โดยย่อ)

       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นหมวดวิชา วิชาการศึกษาของวิทยาลัยครูลำปาง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 และเริ่มเปิดทำการจัดการเรียนการสอน เมื่อปี พ.ศ. 2515 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ในปี พ.ศ. 2516 เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) จนกระทั่งมีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518” วิทยาลัยครูลำปาง จึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา พ.ศ. 2521 และหมวดวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ในปี พ.ศ. 2527 เมื่อมีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527” มีการประสานการดำเนินงานร่วมกับวิทยาลัยครูอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 ทำให้คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรหนึ่งในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน “สหวิทยาลัยล้านนา” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” และหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน อาทิ มีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และในปีการศึกษา 2543 คณะครุศาสตร์จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพครู และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูภาคนอกเวลา

       วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศจัดตั้งสถาบันราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัย มีผลให้สถาบันราชภัฏลำปางเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” และคณะครุศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยน โครงสร้างการบริหารจัดการ และภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติตามที่ได้มีการประกาศใช้“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547”

ในปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา ได้แก่
 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 2. สาขาวิชาภาษาไทย
 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 5. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 6. สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 หลักสูตร และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ในระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา ได้แก่
 1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 4. สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน
นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ ยังรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในนามสาขาการศึกษา โดยสาขาวิชารับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ โดยประกอบด้วยสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีจำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่
 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
 2. สาขาวิชาชีววิทยา
 3. สาขาวิชาเคมี
 4. สาขาวิชาฟิสิกส์
 5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสาขาวิชาที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ได้แก่
 1. สาขาวิชาสังคมศึกษา
 2. สาขาวิชาภาษาจีน
 3. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
และสาขาที่รับผิดชอบร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 สาขาวิชา ได้แก่
 1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปี
2) มีความมุ่งมั้น ตั้งใจ
3) ไม่ต้องมีพื้นฐานในการพัฒนาสื่อ

ทางคณะจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ในการพัฒนาสื่อ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

กรอกใบสมัครได้ที่ edu.lpru.ac.th/g-176
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th
 • ไลน์ไอดี : 0835807665

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  133
  เมื่อวาน
  121
  เดือนนี้
  4,546
  เดือนที่แล้ว
  4,078
  ปีนี้
  43,553
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  194,539
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง