เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ !
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียน ภายใต้ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565
29/07/2565

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ในรูปแบบออนไลน์ (Online)
21/03/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
กิจกรรมศูนย์พัฒนาครูฯ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและการศึกษาบริบทและความต้องการของโรงเรียน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ให้การกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและการศึกษาบริบทและความต้องการของโรงเรียน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก นางอัมพร มั่งมูล นักทรัพยากรบุคคล ได้ให้การกล่าวต้อนรับ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่การประชุมชี้แจงและการศึกษาบริบทและความต้องการของโรงเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563
กิจกรรมทั้งหมด
สื่อการเรียนรู้
BORAD GAME : ขยะหรรษา
BORAD GAME : Matching มาตราตัวสะกด
BORAD GAME : Guess the Word Game
BORAD GAME : ตามล่าหาคำ 3 ภาษา
สื่อการเรียนรู้ ลูกเต๋าความคิดพิชิตภาษา
สื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน
สื่อการเรียนรู้ทั้งหมด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th/tdc
ติดต่อ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 521000
โทรศัพท์: 083 580 7665
E-mail: edu@g.lpru.ac.th
ติดตาม
©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง