EDU Learning Courses Online
ระบบลงทะเบียนเข้ารับบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แบบสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ
นามสกุล
สังกัด
ตัวอย่าง สพป. ลำปาง เขต 1
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
ตอนที่ 2 แบบสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 ท่านมีความสนใจการรับบริการวิชาการเรื่องใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.
อื่นๆ
2.2 ท่านมีความต้องการให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ช่วยสนับสนุนด้านใดบ้าง *
2.3 ความสะดวกในการเข้ารับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.3.1 วิธีการรับบริการ *
2.3.2 สถานที่ในการให้บริการ *
2.3.3 ระยะเวลาการบริการวิชาการที่เหมาะสม *
2.3.4 ช่วงเวลา/วันที่สะดวกรับบริการ *
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

อื่นๆ

2.4 ท่าน/หน่วยงานของท่านเคยรับบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือไม่ ?
เคย

ไม่เคย
2.5 ท่านมีความภาคภูมิใจหรือประสบการณ์ในการสนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับภูมิภาค/ประเทศ
รางวัลที่ได้รับ
ณ (สถานที่)
เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)
2.6 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการวิชาการเพิ่มเติม


4 + 10 = ?


Webmaster
©2022 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.edulpru.com . Your IP 44.192.47.87
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ