ฐานข้อมูลวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำหรับเจ้าหน้าที่
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย
.


Keyword : ชื่องานวิจัย, ชื่อผู้วิจัย, นามสกุล,
ชื่อผู้ร่วมวิจัย, นามสกุล, ปีงบประมาณ

สารสนเทศงานวิจัย / กราฟรายงานสถิติ
เอกสารดาวน์โหลด
 • ประกาศ การดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

 • แบบประเมินโครงการวิจัย

 • แบบคำขออนุมัติการดำเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว

 • แบบฟอร์มเสนอทุนวิจัยส่วนตัว

 • ประกาศ การดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

 • ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 • แบบรับรองการดำเนินการวิจัย

 • แบบฟอร์มตรวจสอบเล่มวิจัย

 • แบบบันทึกขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย

 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

 • รูปแบบรายงานความก้าวหน้า

 • ตัวอย่างรายงานการเงิน (วิจัย)

 • แบบฟอร์มรายงานการเงิน (วิจัย)

 • แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

 • แบบประเมินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

 • ประกาศ การดำเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

 • คู่มือรับทุนและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • การเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 สกสว

 • กลไกลการสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยคณะครุศาสตร์ โดย ฝ่ายบริหารงานวิจัย

 • คำยินยอมให้ผู้ใต้ปกครองเข้าร่วมโครงการวิจัย

 • คำยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

 • แบบคำร้องขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับเกียรติบัตร เผยแพร่ผลงาน

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอรับทุนวิจัยในชั้นเรียน 2562

 • ดาวน์โหลด ปฏิทินกำหนดการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2562

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอทุนวิจัยส่วนตัว

 • หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณการวิจัย และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562

 • แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 2561

 • ปฏิทินดำเนินงานวิจัยสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2560

 • ปฏิทินดำเนินงานวิจัยสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาพิศษ ประจำปี 2560

 • ประกาศทุนวิจัย คณะครุศาสตร์

 • ประกาศผู้ได้รับทุนวิจัย คณะครุศาสตร์

 • แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 2560

 • เอกสารแนบงานวิจัย

 • เอกสารแนบสัญญา
     - เอกสารแบบ Word
     - เอกสารแบบ PDF

 • ผลงานวิจัย

 • รวมแหล่งทุนงานวิจัย

 • การตีพิมพ์เผยแพร่

 • รายชื่อวารสารที่ไม่ควรตีพิมพ์เผยแพร่

 • คู่มือการวิจัย


 • คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
  (ระบบ NRMS)


  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย

  FAQ : คำถามที่พบบ่อย

  เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ

  20 หัวข้อเรื่องวิจัยที่บันทึกล่าสุด
  งานวิจัยในฐานข้อมูล 361
  ID No. ปี พ.ศ. ชื่อเรื่องวิจัย / ผู้วิจัย เงินทุนวิจัย เลขที่สัญญาทุน
  RD21 2557 การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาอัตมโนทัศน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (The Effects of a Training Package Psychological Traits to Achievement Motive of Students)
  วิมพ์วิภา ถาสกุล
  5,000.00 บาท -
  RD20 2555 การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อพัฒนาความสามารถใน การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาจีน รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง (Teaching and Learning Management Basing on Behaviorism Theory to Develop Adversity Quotients of 8th Class Chinese Students at Lampang Rajabhat University)
  วิมพ์วิภา ถาสกุล
  3,000.00 บาท -
  RD19 2554 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเชื่ออำนาจในตนของนักศึกษา (The effect of using activity packages for develop internal locus of control of students)
  วิมพ์วิภา ถาสกุล
  2,000.00 บาท -
  RD18 2557 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์
  50,000.00 บาท -
  RD17 2554 กระบวนการเรียนรู้ตำรายาพื้นบ้านจากผู้เฒ่าสู่เยาวชน ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (Learning the traditional pharmacopoeia from the elderly to the youth at Hua-Sua sub district, Mae-Ta district, Lampang.)
  มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์
  25,000.00 บาท -
  RD16 2555 การประเมินความต้องการจำเป็นในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์
  15,000.00 บาท -
  RD15 2557 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูภาษาอังกฤษโดยใช้เครือข่ายบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  ศิริพรรณ กาจกำแหง
  100,000.00 บาท -
  RD14 2557 การใช้ดนตรีบรรเลงคลาสสิกเป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการจำ การระลึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ และการสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 (Using classical music to be a teaching aid for improving business English vocabulary memory and recall performance and increasing business English conversation skills for the fourth years Lampang Rajabhat University students in 2/2013)
  ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่
  5,000.00 บาท -
  RD13 2556 พฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ส่งเสริมทักษะทางอารมณ์ของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (Parenting behaviors that to enhance the emotional skills of child in Childhood Development Center: Ban Auem, Sub-district Administrative Organization (SAO): Ban Auem, Muang District, Lampang province)
  จิรพันธ์ เครือสาร
  75,940.00 บาท ABC55L0008
  RD12 2557 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Development of Training Courses Creative Problem Solving for the first-year students at Faculty of Education Lampang Rajabhat University)
  สุธาสินี ยันตรวัฒนา
  50,000.00 บาท -
  RD11 2555 การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ Edmodo
  สมชาย เมืองมูล
  3,000.00 บาท -
  RD10 2555 การจัดการความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง (knowledge management for learning management Innovation of school in Lampang)
  สมชาย เมืองมูล
  47,500.00 บาท -
  RD9 2554 การสำรวจความต้องการและพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
  สมชาย เมืองมูล
  25,000.00 บาท -
  RD8 2556 การใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเขียนและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
  วิศาธร ทนุกิจ
  3,000.00 บาท -
  RD7 2557 ผลของการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา (The Effect of Think Pair Share Co-operative Learning Technique on Learning Achievement in Statistics for Data Analysis in Education)
  พงศ์วัชร ฟองกันทา
  5,000.00 บาท -
  RD6 2556 การศึกษาผลการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยและการใช้ข้อมูลย้อนกลับที่มีต่อผลการเรียนวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
  พงศ์วัชร ฟองกันทา
  3,000.00 บาท -
  RD5 2554 การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  พงศ์วัชร ฟองกันทา
  15,000.00 บาท -
  RD4 2557 การศึกษาผลการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่รู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 รายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพ ในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  เบญจมาศ พุทธิมา
  5,000.00 บาท -
  RD3 2558 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค 5W1H รายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  เบญจมาศ พุทธิมา
  5,000.00 บาท -
  RD2 2554 การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ใหม่ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  นภาลัย ขัติยะ
  15,000.00 บาท -

   

  ©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  https://www.edulpru.com/rsd