หน้าหลัก/ค้นหา 

หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
ลำดับที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 361 เรื่อง
รหัสเรื่อง ปี ชื่อเรื่อง เงินทุนวิจัย เลขที่สัญญาทุน
รหัส 362 2564 ระบบสื่อสารปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของชุมชนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรค โควิท-19
- สมชาย เมืองมูล
45,000.00 RU63-28
รหัส 361 2564 การสำรวจและศึกษารูปแบบการปรับตัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ภายใต้ชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
- อัจฉรา เมฆสุวรรณ
60,000.00 RU63-28
รหัส 360 2564 การพัฒนาศักยภาพบุคคลต้นแบบเกษตรกรไทยปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนคนวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
- กาญจนา คุมา
9,750.00 กองทุน 004(1)
รหัส 359 2564 การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2
- สัญชัย เกียรติทรงชัย
1,250,000.00 วช.อว.(ก)(กสส)/188/2564
รหัส 358 2564 การพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและหน่วยงานภาคี
- จีรภา ดามัง
38,921.00 สวพ.อว.004/2564
รหัส 357 2564 การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง
- ดวงใจ พุทธวงศ์
1,155,000.00 A14f640087
รหัส 356 2564 การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปางยุคล้านนา
- ธวัชชัย ทำทอง
150,000.00 A17F640006
รหัส 355 2564 การพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลเพื่อประเมินและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กชาติพันธุ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ปรารถนา โกวิทยางกูร
720,000.00 ศว.08/2564
รหัส 354 2564 พัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
- ดวงพร อุ่นจิตต์
300,000.00 RGNS 63-206
รหัส 353 2564 พฤติกรรมการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019”
- วิยดา เหล่มตระกูล
40,000.00 RUC63-3

หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>