แหล่งทุนวิจัย

รวมลิงค์แหล่งทุนวิจัย

ค้นหางานวิจัย
แหล่งค้นหางานวิจัย
Website
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS-Thai Library Intergrated System
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)

 

วารสารงานวิจัย
ชื่อวารสาร
Website
วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง http://www.journal.itech.lpru.ac.th
วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง http://www.mgts.lpru.ac.th/journal/index.php/mgts
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.research.cmru.ac.th/2014/journal/
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย http://www.crru.ac.th/school_of_social_crru.php
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย http://research.crru.ac.th/e-journal/
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ http://research.uru.ac.th/2014/index.php/2014-10-18-16-02-11/2014-12-24-05-03-12
วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม http://research.psru.ac.th/~rdi/journal/home.html
วารสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://library.cmu.ac.th/cmul/th/content/วารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร https://www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu
วารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.journal.msu.ac.th
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร http://etcserv.pnru.ac.th/offi/journal
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต http://www.dusit.ac.th/e-research-and-e-journal
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://www.kmutnb.ac.th/research_journals.php
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://tci-thaijo.org/index.php/EDUCU
วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://w08.psu.ac.th/node/195
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://journal.gs.kku.ac.th
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา http://rmcs.buu.ac.th/jn/jn-3.htm
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี http://asj.oas.psu.ac.th/content/ref

 

แหล่งทุนวิจัย
ชื่อแหล่งทุน
Website
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
กรมควบคุมมลพิษ
กรมวิชาการ
กรมการศาสนา
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
กรมป่าไม้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การเคหะแห่งชาติ
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation)
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)
สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย