ฐานข้อมูลวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำหรับเจ้าหน้าที่
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย
.


Keyword : ชื่องานวิจัย, ชื่อผู้วิจัย, นามสกุล,
ชื่อผู้ร่วมวิจัย, นามสกุล, ปีงบประมาณ

สารสนเทศงานวิจัย / กราฟรายงานสถิติ
เอกสารดาวน์โหลด
 • ประกาศ การดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

 • แบบประเมินโครงการวิจัย

 • แบบคำขออนุมัติการดำเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว

 • แบบฟอร์มเสนอทุนวิจัยส่วนตัว

 • ประกาศ การดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

 • ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 • แบบรับรองการดำเนินการวิจัย

 • แบบฟอร์มตรวจสอบเล่มวิจัย

 • แบบบันทึกขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย

 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

 • รูปแบบรายงานความก้าวหน้า

 • ตัวอย่างรายงานการเงิน (วิจัย)

 • แบบฟอร์มรายงานการเงิน (วิจัย)

 • แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

 • แบบประเมินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

 • ประกาศ การดำเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

 • คู่มือรับทุนและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • การเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 สกสว

 • กลไกลการสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยคณะครุศาสตร์ โดย ฝ่ายบริหารงานวิจัย

 • คำยินยอมให้ผู้ใต้ปกครองเข้าร่วมโครงการวิจัย

 • คำยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

 • แบบคำร้องขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับเกียรติบัตร เผยแพร่ผลงาน

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอรับทุนวิจัยในชั้นเรียน 2562

 • ดาวน์โหลด ปฏิทินกำหนดการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2562

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอทุนวิจัยส่วนตัว

 • หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณการวิจัย และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562

 • แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 2561

 • ปฏิทินดำเนินงานวิจัยสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2560

 • ปฏิทินดำเนินงานวิจัยสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาพิศษ ประจำปี 2560

 • ประกาศทุนวิจัย คณะครุศาสตร์

 • ประกาศผู้ได้รับทุนวิจัย คณะครุศาสตร์

 • แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 2560

 • เอกสารแนบงานวิจัย

 • เอกสารแนบสัญญา
     - เอกสารแบบ Word
     - เอกสารแบบ PDF

 • ผลงานวิจัย

 • รวมแหล่งทุนงานวิจัย

 • การตีพิมพ์เผยแพร่

 • รายชื่อวารสารที่ไม่ควรตีพิมพ์เผยแพร่

 • คู่มือการวิจัย


 • คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
  (ระบบ NRMS)


  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย

  FAQ : คำถามที่พบบ่อย

  เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ

  20 หัวข้อเรื่องวิจัยที่บันทึกล่าสุด
  งานวิจัยในฐานข้อมูล 361
  ID No. ปี พ.ศ. ชื่อเรื่องวิจัย / ผู้วิจัย เงินทุนวิจัย เลขที่สัญญาทุน
  RD362 2564 ระบบสื่อสารปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของชุมชนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรค โควิท-19
  สมชาย เมืองมูล
  45,000.00 บาท RU63-28
  RD361 2564 การสำรวจและศึกษารูปแบบการปรับตัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ภายใต้ชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
  อัจฉรา เมฆสุวรรณ
  60,000.00 บาท RU63-28
  RD360 2564 การพัฒนาศักยภาพบุคคลต้นแบบเกษตรกรไทยปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนคนวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  กาญจนา คุมา
  9,750.00 บาท กองทุน 004(1)
  RD359 2564 การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2
  สัญชัย เกียรติทรงชัย
  1,250,000.00 บาท วช.อว.(ก)(กสส)/188/2564
  RD358 2564 การพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและหน่วยงานภาคี
  จีรภา ดามัง
  38,921.00 บาท สวพ.อว.004/2564
  RD357 2564 การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง
  ดวงใจ พุทธวงศ์
  1,155,000.00 บาท A14f640087
  RD356 2564 การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปางยุคล้านนา
  ธวัชชัย ทำทอง
  150,000.00 บาท A17F640006
  RD355 2564 การพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลเพื่อประเมินและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กชาติพันธุ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ปรารถนา โกวิทยางกูร
  720,000.00 บาท ศว.08/2564
  RD354 2564 พัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
  ดวงพร อุ่นจิตต์
  300,000.00 บาท RGNS 63-206
  RD353 2564 พฤติกรรมการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019”
  วิยดา เหล่มตระกูล
  40,000.00 บาท RUC63-3
  RD352 2564 รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนสองวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังของวัยก่อนสูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  มนตา รัตนจันทร์
  36,000.00 บาท กองทุนฯ 003(2)/2564
  RD351 2564 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
  32,000.00 บาท กองทุนฯ 003(1)/2564
  RD350 2564 การเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสู่สังคมผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  เบญจมาศ พุทธิมา
  20,000.00 บาท กองทุนฯ 003/2564
  RD349 2564 การประเมินศักยภาพด้านความหลากหลายของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางคุณภาพสงของชุมชนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
  20,000.00 บาท กองทุนฯ 002(1)/2564
  RD348 2564 การส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  ปรารถนา โกวิทยางกูร
  526,400.00 บาท งปม.012/2564
  RD347 2564 การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
  เกศนีย์ อิ่นอ้าย
  526,400.00 บาท งปม.011/2564
  RD346 2563 โครงการส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกาย เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยชุมชนท้องถิ่น
  จรีรัตน์ สุวรรณ์
  4,714,850.00 บาท 62-00-1543
  RD345 2563 สัญญารับทุนประสานงาน
  วิทเอก สว่างจิตร
  350,000.00 บาท ONG6340002
  RD344 2563 การวิจัยและพัฒนากระบวนการหนุนเสริมทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะของกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
  วิยดา เหล่มตระกูล
  20,000.00 บาท CCR-62-RT3
  RD343 2563 การพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพสมรรถนะตามแนวทางการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ปรารถนา โกวิทยางกูร
  100,000.00 บาท CCR-62-03

   

  ©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  https://www.edulpru.com/rsd