EDU Library


สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุด คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ค้นหาจาก ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, หัวเรื่อง, กลุ่มสาระ

การจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ

กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา

80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา

ครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

กิจกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

สื่อการสอนสำหรับครูประถม

การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา

ทักษะการคิดสำหรับครูในศตวรรษที่ 21

เอกสารประกอบรายวิชา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

© 2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง