ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Login

รหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่
 

 

 

 ระบบประเมินความพึงพอใจของรายวิชาที่มีต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งานสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.