ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้สอนตรวจสอบจำนวนผู้เข้าประเมิน

ค้นหาจาก "ชื่อ" หรือ "นามสกุล" ผู้สอน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยไม่ต้องมีคำนำหน้า 

 


ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานไอที คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.edulpru.com