ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน


การอบรบเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิชาการแก่ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563


ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
โทรศัพท์/โทรสาร 054 241 303

©2022 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.edulpru.com