Responsive image

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งานบริหารสโมสร นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


นโยบายการบริหารงาน
 1. ส่งเสริมให้สโมสรนักศึกษาทำงานเป็นทีม สร้างจิตสำนึกให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
 2. ส่งเสริมให้สโมสรนักศึกษาร่วมกันทำงานให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุด
 3. ส่งเสริมให้สโมสรนักศึกษาตะหนักถึงภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 4. สโมสรนักศึกษาต้องกล้าที่จะต่าง ต่างความคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานกิจการนักศึกษา
 5. สร้างสรรค์งานกิจกรรมให้ดี เมื่อคิดจะทำต้องทำให้ดีว่า
Responsive image

นายกฤษณะ ต๊ะน้อย

รองนายกฝ่ายแผน สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
นโยบายการกิจกรรมนักศึกษา
 1. ทุกกิจกรรรมที่ได้ดำเนินการจัดจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวนักศึกษา
 2. มุ่งสร้างความสามัคคีภายในคณะและสร้างเครือข่ายนักศึกษาภายในมหาลัย
 3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และความสามารถทั้งทางวิชาการและทางกิจกรรมปรัชญา

       สร้างสรรค์งานกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา


วิสัยทัศน์

       สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เป็นองค์กรพัฒนาและสร้างสรรค์งานกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่สังคมและท้องถิ่น


พันธกิจ
 1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และความสามารถทั้งทางวิชาการและทางกิจกรรม
 2. ให้บริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักศึกษาภายในคณะและนอกคณะ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายบนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง
 3. สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า วัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
 4. ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ


Responsive image
Responsive image
Responsive image

Responsive image
Responsive image
Responsive image