ชื่องานวิจัย : ระบบสื่อสารปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของชุมชนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรค โควิท-19
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 45,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : RU63-28
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : สมชาย เมืองมูล
สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย : เบญจมาศ พุทธิมา
ภาคภูมิ พิชวงค์บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :