ชื่องานวิจัย : การพัฒนาศักยภาพบุคคลต้นแบบเกษตรกรไทยปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนคนวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 9,750.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : กองทุน 004(1)
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : กาญจนา คุมา
สังกัด : หน่วยงานอื่น
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย : เบญจวรรณ เลาลลิต
สุวรรณี จันทร์ตา
ปริตต์ สายสี
ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน

บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :