ชื่องานวิจัย : การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภททุน : ทุนภายนอก
แหล่งทุน : วช.
งบประมาณ : 1,250,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : วช.อว.(ก)(กสส)/188/2564
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : สัญชัย เกียรติทรงชัย
สังกัด : หน่วยงานอื่น
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย : วิทเอก สว่างจิตร
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ : นักวิจัยร่วม 16 คน