ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภททุน : ทุนภายนอก
แหล่งทุน : สอวช.
งบประมาณ : 1,155,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : A14f640087
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : ดวงใจ พุทธวงศ์
สังกัด : หน่วยงานอื่น
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย : สมชาย เมืองมูล
วิยดา เหล่มตระกูล
สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์


บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ : นักวิจัยทั้งหมดร่วม 20 คน