ชื่องานวิจัย : การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปางยุคล้านนา
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภททุน : ทุนภายนอก
แหล่งทุน : สอวช.
งบประมาณ : 150,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : A17F640006
สถานะ : เบิกงวด 1
หัวหน้าวิจัย : ธวัชชัย ทำทอง
สังกัด : หน่วยงานอื่น
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย : สมชาย เมืองมูล
ตุลาภรณ์ แสนปรน
ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
กมลวรรณ ทาวัน
วีรศํกดิ์ ของเดิม
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :