ชื่องานวิจัย : รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนสองวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังของวัยก่อนสูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 36,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : กองทุนฯ 003(2)/2564
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : มนตา รัตนจันทร์
สังกัด : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย : พิชชา ถนอมเสียง
ปณตนนท์ เถียรประภากุล
วิไลวรรณ กลิ่นถาวร
เอกสิทธิ์ ไชยปิน
สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ
กนิษฐ์กานต์ ปันแก้วบทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :