ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 32,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : กองทุนฯ 003(1)/2564
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
สังกัด : สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย : ปณิสรา จันทร์ปาละ
ฉัตรสุดา มาทา
อังคณา เชื้อเจ็ดตน
วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
อัมเรศ เนตาสิทธิ์
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :