ชื่องานวิจัย : การเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสู่สังคมผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 20,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : กองทุนฯ 003/2564
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : เบญจมาศ พุทธิมา
สังกัด : สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
สมชาย เมืองมูล
ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
วิศาธร ทนุกิจ

บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :