ชื่องานวิจัย : การประเมินศักยภาพด้านความหลากหลายของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางคุณภาพสงของชุมชนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 20,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : กองทุนฯ 002(1)/2564
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย : พรอนันต์ บุญก่อน
นันทินา ดำรงวัฒนกูลบทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :