ชื่องานวิจัย : การส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภททุน : ทุนภายนอก
แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณ : 526,400.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : งปม.012/2564
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : ปรารถนา โกวิทยางกูร
สังกัด : สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย : เบญจมาศ พุทธิมา
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :