ชื่องานวิจัย : การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภททุน : ทุนภายนอก
แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณ : 526,400.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : งปม.011/2564
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : เกศนีย์ อิ่นอ้าย
สังกัด : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย : สุธิดา พลชำนิ
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :