ชื่องานวิจัย : โครงการส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกาย เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยชุมชนท้องถิ่น
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายนอก
แหล่งทุน : สสส.
งบประมาณ : 4,714,850.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : 62-00-1543
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : จรีรัตน์ สุวรรณ์
สังกัด : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :