ชื่องานวิจัย : สัญญารับทุนประสานงาน
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายนอก
แหล่งทุน : สกสว.
งบประมาณ : 350,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : ONG6340002
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : วิทเอก สว่างจิตร
สังกัด : สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :