ชื่องานวิจัย : การวิจัยและพัฒนากระบวนการหนุนเสริมทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะของกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายนอก
แหล่งทุน : สกสว.
งบประมาณ : 20,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : CCR-62-RT3
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : วิยดา เหล่มตระกูล
สังกัด : สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย : จุติมา เมทนีธร
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :