ชื่องานวิจัย : การพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพสมรรถนะตามแนวทางการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายนอก
แหล่งทุน : สกสว.
งบประมาณ : 100,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : CCR-62-03
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : ปรารถนา โกวิทยางกูร
สังกัด : สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :