PLC Online  

หลักสูตร 60000130 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
สำหรับผู้ดูแล (admin)
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 

 

©2017 https://www.edulpru.info