ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

นภาลัย ศรีวิชัย ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม ภาษาและการสื่อสาร สถาบันนัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2553
2 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศศ.บ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2550©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง