ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

ธิดารัตน์ ผมงาม ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม ศิลปศาสตร์(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
2 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ ศิลปศาสตร์(ภาษาไทย) มหาวิทยาลันนเรศวร (พะเยา) 2552©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง