ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

กิตติกา ลิมปริวัฒนา ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555
2 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง