ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

พงศ์ทวี ทัศวา ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2564
2 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง