ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

กิตติยา ปลอดแก้ว ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560
2 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551
3 ปริญญาตรี สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สส.บ. การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2549©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง