ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

สุทธิมั่น ปิยะโกศล ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2557
2 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัญฑิต ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2548©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง