ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

เบญจมาศ พุทธิมา ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัญฑิต ค.ม. การวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2554
2 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2549©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง