ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

วิไลวรรณ เข้มขัน ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาเอก ภาษาไทย ปร.ด. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563
2 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
3 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง