ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

ณฤติยา เพ็งศรี ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2556
2 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2551©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง