ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

ณัฐชยา ปันทกา ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
2 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.บ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง