ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

ปราโมทย์ พรหมขันธ์ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ค.ด เทคโนโลยีสื่อสารและการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553
2 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
3 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2546
4 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2532©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง